zomerkampen voor kinderen, tieners en jongeren

Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkampen. Ga mee en beleef een week vol ontspanning, lol, inspiratie en geloof! De zomerkampen staan open voor iedereen tussen de 8 en 17 jaar uit de parochies van het bisdom Rotterdam en duren van zondag 16 t/m zaterdag 22 juli. Kinderkamp Amerongern: 8-12 jaar; € 120/kind, Tienerkamp Lisse: 13-14 jaar; € 130/tiener, Jongerenkamp Roosendaal: 15-17 jaar; € 140/jongere.

In de zomerkampen wordt het katholieke geloof gedeeld. Er is een thema, ontleend aan een bijbelverhaal. Dit jaar is dat ‘Handen uit de mouwen’ waarin de werken van barmhartigheid centraal staan: iets goeds doen voor een ander naar het voorbeeld van Jezus. Dit thema wordt ieder kamp creatief en aanspreken uitgewerkt. Kinderen, tieners en jongeren kunnen zich opgeven vóór 10 juni a.s. Info en aanmelding: www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen of via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl

 

De nieuwe vertaling van het Onze Vader

De Nederlandse en de Vlaamse vertaling van het Onze Vader is vernieuwd in opdracht van de wereldkerk. Deze nieuwe vertaling is ingevoerd met ingang van Advent, 27 november 2016.

Nieuwe Nederlandse vertaling, met in vet de wijzigingen:

Onze Vader, die in de hemel zijn, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

 

 

Palmpasen

Zondag 9 april jl. herdachten we in de Willibrordkerk van Oegstgeest met de kinderen de intocht van Jezus in Jeruzalem tijdens Palmpasen. De kinderen liepen in optocht door de kerk om hun mooie stokken aan iedereen te laten zien. Daarna gingen ze naar de Kinderwoorddienst waar ze hoorden over alle symbolen die op de Palmpaasstok gebruikt zijn. Ook keken ze vast vooruit naar de Goede Week en het naderende Paasfeest. Foto: M. Davidson

Bedevaart naar Rome

Het bisdom Rotterdam organiseert een bedevaart naar Rome in de herfstvakantie 2017. Gehoopt wordt dat velen uit verschillende delen van het bisdom deze reis meemaken. Er worden op verschillende plaatsen in het bisdom informatiemomenten gehouden. Iedereen is van harte welkom op een van deze bijeenkomsten. Is er geen bijeenkomst bij u in de buurt? Neemt u dan contact op met het pastorale team van uw parochie. In overleg zijn extra informatiebijeenkomsten mogelijk.

11-daagse reis touringcar: 12 t/m 22 oktober 2017

8-daagse vliegreis: 14 t/m 21 oktober 2017

Informatiebijeenkomst in Leiden: 18 maart: 14.00-16.00 uur Petrus kerk Lorentzkade 16a, Leiden

Voor meer informatie lees de Folder bedevaart Rome.

Zie ook de vernieuwde website www.bisdomrotterdam.nl!

 

40 jaar Gemengd Koor

Tijdens de mis van zondag 12 februari begon het feestelijk jaar voor het Gemengd Koor St. Willibrord. Zij vieren dit jaar namelijk hun 40-jarig jubileum.

Namens de pastoraatgroep en de beheercommissie sprak Huub de Groot de koorleden kort toe. Zij ontvingen alvast een hartelijk applaus van alle aanwezige gelovigen en een boeket bloemen. Ook een enkel oud-lid kreeg zo’n bloemenhulde.

De Groot sprak: “Zoals Augustinus zelf ooit verkondigde: zingen is dubbel bidden. Wij danken jullie heel hartelijk voor al het muzikale moois dat jullie voor de gemeenschap hebben gedaan en nog gaan doen.”

Het Gemengd Koor werd in 1977 opgericht. Er zijn nog 3 leden van het eerste uur actief lid (Agniet van der Heijden, Mirjam van der Wouden en Jacqueline van Arend). De huidige dirigente Mijke de Ru is vanaf het 10e jaar de vaste dirigent; alweer 30 jaar dus. En de vaste organist,artin Goddijn begeleidt de leden sinds 15 jaar. Het koor bracht inmiddels 2 CD’s uit.

“Om de volgende 40 jaar tegemoet te gaan, kan het koor nog nieuwe leden gebruiken. Mits zij goed kunnen zingen, want het koor stelt zo zijn eisen aan de zangkwaliteiten van de leden.” Het is een hechte groep die naast het repeteren en zingen ook gezamenlijk andere activiteiten onderneemt, zoals wandelen of zelfs wijn bottelen. Dikwijls ook met partners, aanhang en kinderen. Optredens vinden plaats in de eigen parochiekerk, in andere kerken in de regio en in het buitenland.

Op 21 mei om 15.00 uur is er het jubileumconcert in de Willibrordkerk van Oegstgeest. Ook staan er uitwisseling met de andere koren in de parochie op het programma. Het laatste nieuws is te vinden op www.willibrordkooroegstgeest.nl

 

Afscheid Peter van Beurden in Oegstgeest

Zondag 5 februari jl. was de laatste keer dat Peter van Beurden voorging tijdens de zondagse mis in onze kerk. Die was goed vol en na afloop ontving Peter uit handen van Els van Leuken namens de pastoraatgroep en de beheercommissie de Willibrordpenning. Het afscheidscadeau namens alle parochianen was een bijzondere toevoeging aan de verzameling kerken: een 3D-print van de H. Willibrordkerk. Die dag kreeg Peter nog een kerkje erbij gemaakt door de kinderen van de Kinderwoorddienst.

Tijdens zijn preek gaf hij zijn toehoorders mee dat zij als het zout zijn en hun kracht niet mogen verliezen. En het boodschappenlijstje van God met de 10 geboden, de 7 werken van barmhartigheid en de 8 zaligsprekingen niet mogen vergeten. Hij noemde zichzelf een overgangspastor in roerige tijden.

De kinderen hadden ook een mooie slinger gemaakt voor de scheidende pastor met daarop in allerlei talen woorden om gedag te zeggen. Vooral het ‘adios’ vond Peter mooi omdat het betekent ‘Ga met God’. Peter: “Ik verdwijn, maar jullie gaan door met God in welke vorm dan ook.”

Voor de nieuwe bestuurskamer liet Peter een eigen gemaakte creatie achter met een boodschap: een 3-luik met sleutels aan de zijkant en in het midden de tekst ‘where is the key?’ Kortom: verlies nooit je sleutel. We zijn zelf onze eigen sleutel. Dit kunstwerk refereert aan de tijd dat Peter in de verpleging werkte.

Aan het einde van de mis zongen de leden van het Gemengd Koor speciaal voor Peter een prachtig Engels gezang vanaf het hoogkoor. Aansluitend aan de mis was er in de Jenaplan school De Kring koffie met taart en de gelegenheid om Peter persoonlijk gedag te zeggen en te zingen. Pastoor Michel Hagen bedankte Peter officieel voor alles wat hij voor de parochie heeft betekend en wenste hem alle goeds toe.

Peter van Beurden maakte 5 jaar deel uit van het pastoraal team van de parochie H. Augustinus. Vanaf 1 maart geniet hij van zijn welverdiend pensioen. Vooral zijn creativiteit, humor en duidelijk taalgebruik zullen we in Oegstgeest missen de komende periode. Over zijn opvolging is nu nog niets bekend.

(tekst: May-lisa de Laat)

 

Verslag gesprek met kapelaan Boris

Impressie van het gesprek met kapelaan Boris, op zondag 22 januari 2017

Ruim 45 mensen waren op de uitnodiging voor dit open gesprek ingegaan. Naast kapelaan Boris was ook pastoor Michel aanwezig. Er werd goed naar elkaar geluisterd, iedereen was heel betrokken, wat je kon merken aan de emotionele reacties toen er gesproken werd over de Eucharistie en over Christus’ aanwezigheid daarin. Helaas was er niet meer tijd om hier langer op door te gaan. Er zal gezocht moeten worden naar een vorm waarbij het uitgangspunt is dat noch de kerkgangers, noch de liturgie, geweld aangedaan wordt en waarbij men zich uitgenodigd weet en thuis voelt. De winst van het gesprek was dat verschillende geluiden de kans kregen gehoord te worden en  elkaar konden ontmoeten.

In dit kader is in De Augustinus van februari 2017 een serie begonnen over liturgie. De titel van de eerste bijdrage – in de rubriek spiritualiteit – luidt: ‘De rijkdom van het samen vieren’. Dit jaar zal het pastoraal team elke maand iets publiceren over de liturgie van de Eucharistie. Want wie er meer over weet, kan er meer aan beleven. Het is de bedoeling om ook een aantal avonden te organiseren over de verschillende elementen van de liturgie. Het gaat dan niet alleen over houdingen, maar meer nog over de inhoud, praktisch en spiritueel. Zo kan het samen vieren steeds rijker worden aan beleving en kan de ontmoeting met God en elkaar zich steeds verder verdiepen, aldus pastoor Michel Hagen. Alle belangstellenden  worden van harte uitgenodigd om van deze mogelijkheid gebruik te maken en zich op te geven  voor deelname zodra de bijeenkomsten gepland en bekendgemaakt zijn.

Gesprek met kapelaan Boris

Beste medeparochianen,

Vanuit uw parochiekern van de H. Willibrord hebben wij als pastoraal team, pastoraatgroep en als parochiebestuur een aantal berichten ontvangen waarin naast waardering en respect ook boosheid, verdriet en zorg werden uitgesproken met betrekking tot de Kerstvieringen. Uit de reacties blijkt hoe zeer u bij de parochiekern en de geloofsgemeenschap betrokken bent.
Kapelaan Boris heeft op Nieuwjaarsdag al aangekondigd dat hij graag met u in gesprek wil gaan over de reacties op hetgeen er tijdens de viering is beleefd. Ik ben van mening dat zo’n gesprek zeer waardevol is, zeker wanneer wij daarin met respect naar elkaar luisteren en elkaars zorgen serieus nemen. Alleen op die manier kunnen wij met elkaar een echte geloofsgemeenschap vormen.
Daarom nodig ik u van harte uit voor een bijeenkomst op zondag 22 januari 2017, van 12.30-14.00 uur.
De plaats zal nog nader bekend gemaakt worden; afhankelijk van het aantal deelnemers zal dat de vergaderzaal in de pastorie of de aula van de school zijn. Er zal voor koffie en een broodje gezorgd worden.

Om één en ander goed te kunnen voorbereiden,  verzoeken wij u vriendelijk zich vóór 15 januari aan te melden voor deze bijeenkomst. Dit kunt u doen door een mailtje te sturen aan els.van.leuken@planet.nl , of haar te bellen op nummer 071-517 47 99 (voice mail aanwezig).
Achter in de kerk zal ook een intekenlijst neergelegd worden.

Ik hoop velen van u te ontmoeten.
Hartelijke groet, mede namens de pastoraatgroep,
Pastoor Michel Hagen

Afscheid pastor Peter van Beurden

Pastor Peter van Beurden zal per 1 maart 2017 zijn werk in de Augustinusparochie beëindigen om van een welverdiend pensioen te gaan genieten. Op zondag 12 februari vindt het officiële afscheid van de parochie plaats, in Voorschoten. Wij willen, als geloofsgemeenschap van de parochiekern H. Willibrord, speciaal afscheid van hem nemen op zondag 5 februari, met een mooie viering en een receptie daarna. Reserveert u alvast de datum! Om uiting te geen aan onze dank voor zijn werk als referent in Oegstgeest stellen de pastoraatgroep (PG) en beheercommissie (BC) om hem met een afscheidscadeau van onze hele geloofsgemeenschap te verrassen. Wij zullen daarom vanaf 8 januari – wanneer alle bewoners van de kerststal weer vertrokken zijn – de grijze olifant van stal halen zodat u die met uw ‘enveloppen’ kunt vullen. Intussen gaan wij bedenken hoe het cadeau er uit komt te zien. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Aanmelden Eerste Heilige Communie 2017

De Eerste Heilige Communie vindt plaats op zondag 23 april 2017.

Zit uw kind minimaal in groep 4, dan kunt u hem/haar vóór 9 januari 2017 aanmelden.
U vindt HIER alle informatie