Start voorbereiding H. Vormsel 2017

Vanaf september 2017 starten de tieners uit Oegstgeest en Katwijk met de voorbereiding voor hun vormsel.
Een eerste informatieavond (ouders en kinderen) is gepland voor 12 september om 19.30 uur in ontmoetingsruimte Sion, naast de St. Jozefkerk aan de Parklaan 28 in Wassenaar.
Vanaf maandag 18 september start het project in Oegstgeest.
Bisschop J.H.J. van den Hende zal op zaterdagavond 18 november om 19.00 uur het Heilig Vormsel toedienen aan de jongeren die dit sacrament willen ontvangen.

Nieuw lid pastoraal team

Onze bisschop heeft een nieuw lid benoemd voor het pastoraal team van onze parochie, als opvolger van Truus Wüts en Peter van Beurden.

Per 1 september zal Peter Winnubst als kandidaat diaken worden benoemd.
Op 18 november zal Peter diaken gewijd worden in de kathedraal van Rotterdam. We zijn de bisschop dankbaar dat hij Peter heeft willen benoemen in ons team.
Peter zal locatiereferent worden voor Oegstgeest en Katwijk. Hij zal ook verantwoordelijkheid krijgen voor een of meer werkvelden.

In het parochieblad van september zult u meer over hem kunnen lezen. We hebben er alle vertrouwen in dat we met Peter een goed teamlid en een bevlogen en betrokken pastor krijgen voor onze parochianen.


Namens het pastoraal team en het parochiebestuur: Pastoor Michel

 

Goed nieuws!

Per 1 juni 2017 is voor een periode van vier maanden als pastoraal werker in onze parochiekern aangesteld: Margriet van der Zwaan-Arends. Zij zal het aanspreekpunt zijn voor de H. Willibrord, zowel voor de parochianen als voor het secretariaat en de pastoraatgroep. Zij heeft haar werkkamer op de pastorie en zal in principe daar te bereiken zijn op maandag, dinsdag en donderdag. Ook zal zij uitvaarten verzorgen.

Margriet is haar eerste werkdag intensief begonnen met het overleg van het pastorale team en de vergadering van pastoraatgroep en beheercommissie. Pastoor Michel Hagel legt hierbij zijn tijdelijk referentschap neer en kan zich weer richten op zijn (overvolle) takenprogramma. Per 1 oktober zal bekeken worden of er al een nieuwe opvolger is of dat Margriet nog een verlenging krijgt.

zomerkampen voor kinderen, tieners en jongeren

Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkampen. Ga mee en beleef een week vol ontspanning, lol, inspiratie en geloof! De zomerkampen staan open voor iedereen tussen de 8 en 17 jaar uit de parochies van het bisdom Rotterdam en duren van zondag 16 t/m zaterdag 22 juli. Kinderkamp Amerongern: 8-12 jaar; € 120/kind, Tienerkamp Lisse: 13-14 jaar; € 130/tiener, Jongerenkamp Roosendaal: 15-17 jaar; € 140/jongere.

In de zomerkampen wordt het katholieke geloof gedeeld. Er is een thema, ontleend aan een bijbelverhaal. Dit jaar is dat ‘Handen uit de mouwen’ waarin de werken van barmhartigheid centraal staan: iets goeds doen voor een ander naar het voorbeeld van Jezus. Dit thema wordt ieder kamp creatief en aanspreken uitgewerkt. Kinderen, tieners en jongeren kunnen zich opgeven vóór 10 juni a.s. Info en aanmelding: www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen of via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl

 

De nieuwe vertaling van het Onze Vader

De Nederlandse en de Vlaamse vertaling van het Onze Vader is vernieuwd in opdracht van de wereldkerk. Deze nieuwe vertaling is ingevoerd met ingang van Advent, 27 november 2016.

Nieuwe Nederlandse vertaling, met in vet de wijzigingen:

Onze Vader, die in de hemel zijn, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

 

 

Palmpasen

Zondag 9 april jl. herdachten we in de Willibrordkerk van Oegstgeest met de kinderen de intocht van Jezus in Jeruzalem tijdens Palmpasen. De kinderen liepen in optocht door de kerk om hun mooie stokken aan iedereen te laten zien. Daarna gingen ze naar de Kinderwoorddienst waar ze hoorden over alle symbolen die op de Palmpaasstok gebruikt zijn. Ook keken ze vast vooruit naar de Goede Week en het naderende Paasfeest. Foto: M. Davidson

Bedevaart naar Rome

Het bisdom Rotterdam organiseert een bedevaart naar Rome in de herfstvakantie 2017. Gehoopt wordt dat velen uit verschillende delen van het bisdom deze reis meemaken. Er worden op verschillende plaatsen in het bisdom informatiemomenten gehouden. Iedereen is van harte welkom op een van deze bijeenkomsten. Is er geen bijeenkomst bij u in de buurt? Neemt u dan contact op met het pastorale team van uw parochie. In overleg zijn extra informatiebijeenkomsten mogelijk.

11-daagse reis touringcar: 12 t/m 22 oktober 2017

8-daagse vliegreis: 14 t/m 21 oktober 2017

Informatiebijeenkomst in Leiden: 18 maart: 14.00-16.00 uur Petrus kerk Lorentzkade 16a, Leiden

Voor meer informatie lees de Folder bedevaart Rome.

Zie ook de vernieuwde website www.bisdomrotterdam.nl!

 

40 jaar Gemengd Koor

Tijdens de mis van zondag 12 februari begon het feestelijk jaar voor het Gemengd Koor St. Willibrord. Zij vieren dit jaar namelijk hun 40-jarig jubileum.

Namens de pastoraatgroep en de beheercommissie sprak Huub de Groot de koorleden kort toe. Zij ontvingen alvast een hartelijk applaus van alle aanwezige gelovigen en een boeket bloemen. Ook een enkel oud-lid kreeg zo’n bloemenhulde.

De Groot sprak: “Zoals Augustinus zelf ooit verkondigde: zingen is dubbel bidden. Wij danken jullie heel hartelijk voor al het muzikale moois dat jullie voor de gemeenschap hebben gedaan en nog gaan doen.”

Het Gemengd Koor werd in 1977 opgericht. Er zijn nog 3 leden van het eerste uur actief lid (Agniet van der Heijden, Mirjam van der Wouden en Jacqueline van Arend). De huidige dirigente Mijke de Ru is vanaf het 10e jaar de vaste dirigent; alweer 30 jaar dus. En de vaste organist,artin Goddijn begeleidt de leden sinds 15 jaar. Het koor bracht inmiddels 2 CD’s uit.

“Om de volgende 40 jaar tegemoet te gaan, kan het koor nog nieuwe leden gebruiken. Mits zij goed kunnen zingen, want het koor stelt zo zijn eisen aan de zangkwaliteiten van de leden.” Het is een hechte groep die naast het repeteren en zingen ook gezamenlijk andere activiteiten onderneemt, zoals wandelen of zelfs wijn bottelen. Dikwijls ook met partners, aanhang en kinderen. Optredens vinden plaats in de eigen parochiekerk, in andere kerken in de regio en in het buitenland.

Op 21 mei om 15.00 uur is er het jubileumconcert in de Willibrordkerk van Oegstgeest. Ook staan er uitwisseling met de andere koren in de parochie op het programma. Het laatste nieuws is te vinden op www.willibrordkooroegstgeest.nl

 

Afscheid Peter van Beurden in Oegstgeest

Zondag 5 februari jl. was de laatste keer dat Peter van Beurden voorging tijdens de zondagse mis in onze kerk. Die was goed vol en na afloop ontving Peter uit handen van Els van Leuken namens de pastoraatgroep en de beheercommissie de Willibrordpenning. Het afscheidscadeau namens alle parochianen was een bijzondere toevoeging aan de verzameling kerken: een 3D-print van de H. Willibrordkerk. Die dag kreeg Peter nog een kerkje erbij gemaakt door de kinderen van de Kinderwoorddienst.

Tijdens zijn preek gaf hij zijn toehoorders mee dat zij als het zout zijn en hun kracht niet mogen verliezen. En het boodschappenlijstje van God met de 10 geboden, de 7 werken van barmhartigheid en de 8 zaligsprekingen niet mogen vergeten. Hij noemde zichzelf een overgangspastor in roerige tijden.

De kinderen hadden ook een mooie slinger gemaakt voor de scheidende pastor met daarop in allerlei talen woorden om gedag te zeggen. Vooral het ‘adios’ vond Peter mooi omdat het betekent ‘Ga met God’. Peter: “Ik verdwijn, maar jullie gaan door met God in welke vorm dan ook.”

Voor de nieuwe bestuurskamer liet Peter een eigen gemaakte creatie achter met een boodschap: een 3-luik met sleutels aan de zijkant en in het midden de tekst ‘where is the key?’ Kortom: verlies nooit je sleutel. We zijn zelf onze eigen sleutel. Dit kunstwerk refereert aan de tijd dat Peter in de verpleging werkte.

Aan het einde van de mis zongen de leden van het Gemengd Koor speciaal voor Peter een prachtig Engels gezang vanaf het hoogkoor. Aansluitend aan de mis was er in de Jenaplan school De Kring koffie met taart en de gelegenheid om Peter persoonlijk gedag te zeggen en te zingen. Pastoor Michel Hagen bedankte Peter officieel voor alles wat hij voor de parochie heeft betekend en wenste hem alle goeds toe.

Peter van Beurden maakte 5 jaar deel uit van het pastoraal team van de parochie H. Augustinus. Vanaf 1 maart geniet hij van zijn welverdiend pensioen. Vooral zijn creativiteit, humor en duidelijk taalgebruik zullen we in Oegstgeest missen de komende periode. Over zijn opvolging is nu nog niets bekend.

(tekst: May-lisa de Laat)

 

Verslag gesprek met kapelaan Boris

Impressie van het gesprek met kapelaan Boris, op zondag 22 januari 2017

Ruim 45 mensen waren op de uitnodiging voor dit open gesprek ingegaan. Naast kapelaan Boris was ook pastoor Michel aanwezig. Er werd goed naar elkaar geluisterd, iedereen was heel betrokken, wat je kon merken aan de emotionele reacties toen er gesproken werd over de Eucharistie en over Christus’ aanwezigheid daarin. Helaas was er niet meer tijd om hier langer op door te gaan. Er zal gezocht moeten worden naar een vorm waarbij het uitgangspunt is dat noch de kerkgangers, noch de liturgie, geweld aangedaan wordt en waarbij men zich uitgenodigd weet en thuis voelt. De winst van het gesprek was dat verschillende geluiden de kans kregen gehoord te worden en  elkaar konden ontmoeten.

In dit kader is in De Augustinus van februari 2017 een serie begonnen over liturgie. De titel van de eerste bijdrage – in de rubriek spiritualiteit – luidt: ‘De rijkdom van het samen vieren’. Dit jaar zal het pastoraal team elke maand iets publiceren over de liturgie van de Eucharistie. Want wie er meer over weet, kan er meer aan beleven. Het is de bedoeling om ook een aantal avonden te organiseren over de verschillende elementen van de liturgie. Het gaat dan niet alleen over houdingen, maar meer nog over de inhoud, praktisch en spiritueel. Zo kan het samen vieren steeds rijker worden aan beleving en kan de ontmoeting met God en elkaar zich steeds verder verdiepen, aldus pastoor Michel Hagen. Alle belangstellenden  worden van harte uitgenodigd om van deze mogelijkheid gebruik te maken en zich op te geven  voor deelname zodra de bijeenkomsten gepland en bekendgemaakt zijn.