Verslag gesprek met kapelaan Boris

Impressie van het gesprek met kapelaan Boris, op zondag 22 januari 2017

Ruim 45 mensen waren op de uitnodiging voor dit open gesprek ingegaan. Naast kapelaan Boris was ook pastoor Michel aanwezig. Er werd goed naar elkaar geluisterd, iedereen was heel betrokken, wat je kon merken aan de emotionele reacties toen er gesproken werd over de Eucharistie en over Christus’ aanwezigheid daarin. Helaas was er niet meer tijd om hier langer op door te gaan. Er zal gezocht moeten worden naar een vorm waarbij het uitgangspunt is dat noch de kerkgangers, noch de liturgie, geweld aangedaan wordt en waarbij men zich uitgenodigd weet en thuis voelt. De winst van het gesprek was dat verschillende geluiden de kans kregen gehoord te worden en  elkaar konden ontmoeten.

In dit kader is in De Augustinus van februari 2017 een serie begonnen over liturgie. De titel van de eerste bijdrage – in de rubriek spiritualiteit – luidt: ‘De rijkdom van het samen vieren’. Dit jaar zal het pastoraal team elke maand iets publiceren over de liturgie van de Eucharistie. Want wie er meer over weet, kan er meer aan beleven. Het is de bedoeling om ook een aantal avonden te organiseren over de verschillende elementen van de liturgie. Het gaat dan niet alleen over houdingen, maar meer nog over de inhoud, praktisch en spiritueel. Zo kan het samen vieren steeds rijker worden aan beleving en kan de ontmoeting met God en elkaar zich steeds verder verdiepen, aldus pastoor Michel Hagen. Alle belangstellenden  worden van harte uitgenodigd om van deze mogelijkheid gebruik te maken en zich op te geven  voor deelname zodra de bijeenkomsten gepland en bekendgemaakt zijn.