Actie Kerkbalans

In januari ging de actie Kerkbalans 2021 van start. Al veel leden van onze H. Willibrord-kerkgemeenschap hebben wederom positief gereageerd door een bijdrage te storten op ons rekeningnummer voor deze jaarlijks terugkerende actie.
Zoals u op de thermometer ziet, was de stand per 31-03-2021 € 66.790, ofwel 64% van het streefbedrag van € 105.000, vergelijkbaar met de stand in 2020.
We zijn allen die al hebben bijgedragen uiteraard heel dankbaar!
Maar……….. het streefbedrag is, zoals u ziet, nog niet bereikt.
De inkomsten uit de Actie Kerkbalans zijn bedoeld om de jaarlijkse exploitatie van onze parochiekern rond te krijgen, nodig voor het voortbestaan van onze H. Willibrord-gemeenschap. Wij vragen u dan ook om welwillend uw bijdrage hieraan te leveren.
Zoals bekend kunt u uw bijdrage storten op één van de volgende rekeningnummers:
NL45 INGB 0000 0739 00 of NL95 RABO 0138 4020 19.

In OKe en Augustinus heeft u kunnen lezen over de plannen die voor onze kerk op stapel staan (herinrichten en opknappen van de kerkzaal; mogelijk het bouwen van een multifunctionele, maar ook energiebesparende ruimte ten behoeve van de kerkgemeenschap en de Oegstgeester gemeenschap in brede zin). Daar zijn vooral reserveringen en geoormerkte gelden voor beschikbaar, zodat die niet op de bekostiging van de jaarlijkse exploitatie zullen drukken.

Mogen we op u rekenen? Alvast bedankt!

Beheercommissie H. Willibrord Oegstgeest