Geen vieringen na 17.00 uur

Advent en Kerstmis in de parochie H. Augustinus  (Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar)

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.
Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen.
Ook het pastoraal team gaat dit besluit zeer aan het hart. We hopen en bidden dat we toch snel weer in een normale situatie komen waar we iedereen welkom kunnen heten die naar de kerk wil komen.
Het besluit van de bisschoppen heeft met ingang van 1 december 2021 de volgende praktische consequenties voor de parochie H. Augustinus. Ze gelden zolang deze maatregelen van kracht zijn.
—————————–
De doordeweekse Missen op donderdagavond in Voorschoten en op vrijdagavond in de Willibrordus Wassenaar vervallen.
Rozenkrans en Aanbidding na 17.00u vervallen.
De zaterdagavondvieringen in Katwijk en Oegstgeest vervallen.
De zaterdagavondviering in de St. Jozef wordt vervroegd naar 16.00u.
—————————–
Op Kerstavond zullen er geen vieringen zijn.
Wel zal er 24 december om 15.00u een gezinsviering zijn in de St. Willibrordus Wassenaar. Deze kunt u bijwonen. Van tevoren aanmelden wordt wel gevraagd.
Ook zal er 24 december om 15.00u een gezinsviering zijn in de H. Joannes de Doper Katwijk. Deze kunt u bijwonen. Van tevoren aanmelden wordt wel gevraagd.
Deze van tevoren opgenomen gezinsvieringen zullen om 19.00u  voor de hele parochie H. Augustinus via de stream worden uitgezonden.

Om 15.00u zal in de  H. Willibrord Oegstgeest de Eucharistie van de nachtmis gevierd worden. Deze kunt u bijwonen. Van tevoren aanmelden wordt wel gevraagd.
Om 21.00u zal deze van tevoren opgenomen Nachtmis voor de hele parochie H. Augustinus via de stream worden uitgezonden.
———————————–
Eerste Kerstdag 25 december zijn de vieringen zoals vermeld in het parochieblad en op de website. Voor deze vieringen dient u zich van tevoren aan te melden.
9.30 u Katwijk
9.30 u St.Jozef
9.30 u Willibrordus Wassenaar
11.00u Oegstgeest
11.00u Voorschoten
11.00u De Goede Herder

Lees meer

Privacy Verklaring

In bepaalde situaties is het voor parochies verplicht informatie over verwerking van persoonsgegevens schriftelijk ter beschikking te stellen. Dit geldt in alle gevallen wanneer personen (voor het eerst) worden opgenomen in de R.-K. ledenadministratie. In onderstaande situaties moet bijvoorbeeld aan de betreffende personen een privacyverklaring worden verstrekt(dit kan ook digitaal, bijvoorbeeld via e-mail):

 • Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het Doopsel;
 • Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat;
 • Aan de huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij niet is ingeschreven in de
  ledenadministratie van de R.-K. Kerk;
 • Aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden en/of begraafplaatsregister
  (grafrechten) indien de contactpersoon niet is ingeschreven in de ledenadministratie
  van de R.-K. Kerk.
 • Aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is ingeschreven in de ledenadministratie
  van de R.-K. Kerk.

De gehele privacy verklaring kun je hier downloaden.

Kozakkenkoor in Katwijk

Het 175-jarig jubileum van de parochie van de H. Joannes de Doper in Katwijk wordt ook muzikaal gevierd. Op uitnodiging van de organiserende evenementencommissie zingt het Oeral Kozakkenkoor o.l.v. de alom bekende Gregor Bak zondag 7 november om 16.00 uur in de katholieke kerk. De toegang is gratis en de kerkdeuren aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn gaan om 15.30 uur open. Aanmelden vooraf is verplicht bij het e-mailadres r.hulmer@casema.nl. Deze bruisende parochiekern gaat vol vertrouwen de toekomst tegemoet, ook muzikaal. Komt u ook?

Meer informatie

Nieuwe leeskring parochie

Geloven vandaag

Onder de noemer Geloven vandaag hebben Juliette van Deursen en Govert-Jan de Vrieze (beiden theoloog) een nieuwe leeskring opgericht. Bedoeld voor parochianen die met beide benen in de wereld staan en zich afvragen wat de betekenis van geloof en kerk is in het dagelijks leven. Viermaal per jaar gaan we op een (nog nader te bepalen) avond met elkaar in gesprek, aan de hand van een inspirerend of prikkelend boek. [Lees meer…]

Presentatie pastor Kees van Vliet

Uitnodiging

Het bestuur van de parochie H. Augustinus heeft de eer u uit te nodigen voor de presentatie van het nieuwe lid van ons Pastoraal Team, de zeereerwaarde heer dr. C.T.M. van Vliet. De presentatie zal plaatsvinden tijdens de Eucharistieviering op zaterdagavond 11 september 2021 om 19.00 uur in de H. Laurentiuskerk te Voorschoten (Leidseweg 98) door bisschoppelijk vicaris de hoogeerwaarde heer A.J. van Deelen.
De receptie is aansluitend vanaf ongeveer 20.00 uur in het naast de kerk gelegen Bondsgebouw (Leidseweg 100). Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Wilt u zich aan-/afmelden bij: secretariaat@parochie-augustinus.nl (alleen nodig voor de kerkdienst).

Versoepelingen

Hieronder vindt u de nieuwste afspraken in onze kerk, die volgen uit de richtlijnen van de bisschoppen per 26 juni jl.

 • Omdat we zoals vorige zomer gebleken is, onder het maximum aantal toegestane kerkgangers blijven (voor de H. Willibrordkerk in Oegstgeest geldt een maximum van 87) is reserveren vooraf niet meer nodig.
 • Wel is er een registratie met naam en tel.nr. bij de ingang van de kerk.
 • Reserveren is nog wel nodig als we verwachten boven deze aantallen te komen. De anderhalve meter afstand blijft namelijk gelden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een bijzondere viering als de viering op 11 juli van het 175 jarig bestaan van de Joannes de Doper in Katwijk
 • De 1,5 meter afstand moeten we blijven waarborgen (looproutes en zitplaatsen)
 • Ook blijft het ontsmetten van uw handen verplicht voordat u ter communie gaat.
 • Mondkapjes hoeven niet meer gedragen te worden.
 • Koren mogen met maximaal 12 zangers zingen. Samenzang is niet toegestaan. Dit betekent dat de vaste gezangen (Gloria, Sanctus en Agnus Dei) gebeden worden.
 • Communie uitreiken blijft zoals we dat afgelopen tijd hebben gedaan, met hostietang en scherm

Bij alle activiteiten in het kerkgebouw geldt dat we de richtlijnen van het RIVM in acht (moeten) nemen.

58 personen toegestaan

Beperkte verruiming voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

[Lees meer…]

EO ‘Ik mis je’ uit Oegstgeest

Morgen, zaterdag 24 april zendt de EO het programma ‘Ik mis je’ uit, om 18.40 uur op NPO 2.

Deze uitzending is opgenomen op ons kerkhof.

Actie Kerkbalans

In januari ging de actie Kerkbalans 2021 van start. Al veel leden van onze H. Willibrord-kerkgemeenschap hebben wederom positief gereageerd door een bijdrage te storten op ons rekeningnummer voor deze jaarlijks terugkerende actie.
Zoals u op de thermometer ziet, was de stand per 31-03-2021 € 66.790, ofwel 64% van het streefbedrag van € 105.000, vergelijkbaar met de stand in 2020.
We zijn allen die al hebben bijgedragen uiteraard heel dankbaar!
Maar……….. het streefbedrag is, zoals u ziet, nog niet bereikt.
De inkomsten uit de Actie Kerkbalans zijn bedoeld om de jaarlijkse exploitatie van onze parochiekern rond te krijgen, nodig voor het voortbestaan van onze H. Willibrord-gemeenschap. Wij vragen u dan ook om welwillend uw bijdrage hieraan te leveren.
Zoals bekend kunt u uw bijdrage storten op één van de volgende rekeningnummers:
NL45 INGB 0000 0739 00 of NL95 RABO 0138 4020 19.

In OKe en Augustinus heeft u kunnen lezen over de plannen die voor onze kerk op stapel staan (herinrichten en opknappen van de kerkzaal; mogelijk het bouwen van een multifunctionele, maar ook energiebesparende ruimte ten behoeve van de kerkgemeenschap en de Oegstgeester gemeenschap in brede zin). Daar zijn vooral reserveringen en geoormerkte gelden voor beschikbaar, zodat die niet op de bekostiging van de jaarlijkse exploitatie zullen drukken.

Mogen we op u rekenen? Alvast bedankt!

Beheercommissie H. Willibrord Oegstgeest

Vieringen in de Goede Week

De vieringen in de Goede Week vinden in onze kerk plaats op:

 • woensdag 31 maart, 19.00 uur Boeteviering
 • donderdag 1 april, 19.00 uur Witte Donderdag
 • vrijdag 2 april, 15.00 uur Goede Vrijdag, Kruisweg
 • zaterdag 3 april, 19.00 uur Paaswake
 • zondag 4 april, 11.00 Eerste Paasdag
 • maandag 5 april, 11.00 uur, Tweede Paasdag

Er mogen 30 mensen in de kerk aanwezig zijn. De vieringen op 1, 2, 3 en 4 april worden gestreamd.

U kunt zich bij het secretariaat inschrijven voor de vieringen in de Goede Week, in principe voor één viering van uw voorkeur. Mocht u meerdere vieringen willen bijwonen, dan komt u op een wachtlijst en krijgt u bericht wanneer er voldoende plaats is. Het secretariaat is bereikbaar op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend, van 9.00-12.00 uur.

De links voor de gestreamde diensten staan hieronder aangegeven.
In de nieuwe Augustinus die deze week uitkomt, kunt u ook alle gegevens terugvinden. Let op: de gegevens die in de OKe staan, kloppen niet voor Goede Vrijdag (er is geen Kruishulde ‘s avonds) en de Paaswake.

We wensen u een goede voorbereiding op Pasen!