Huwelijk

Trouwen in de kerk

Het huwelijk is gegrondvest op onderlinge liefde en gericht op overgave aan elkaar, tot geluk van beiden en van eventuele kinderen, die uit hun gemeenschap geboren mogen worden.

Het huwelijk van christenen is een sacrament, onder Gods zegen gesloten en in christelijk geloof bevestigd door de gemeenschap der gelovigen.
Paulus schrijft aan de gelovigen van Efese, dat hun huwelijk verwijst naar het liefdesverbond van Christus en zijn Kerk, waarvoor Hij zijn leven geeft tot in de dood op het kruis. Het christelijke huwelijk deelt in de kracht en de diepte van deze levenstrouw tot in de dood.

De Rooms Katholieke kerk heeft al eeuwen een eigen (juridische) huwelijkssluiting met alle wettelijke rechten en plichten. Dat recht is zo omvangrijk en doordacht dat in sommige landen het huwelijksrecht overgenomen is door de staat. Dan kan het zijn dat er slechts een kerkelijke huwelijkssluiting plaatsvindt, die ook burgerlijk is erkend. In Nederland is dat niet zo. Daar moet eerst een burgerlijk huwelijk worden voltrokken en daarna het kerkelijke huwelijk. De Rooms Katholieke kerk is echter een wereldkerk die huwelijksvormen in alle landen respecteert, maar niet erkent. Het bruidspaar komt dus, wat de kerk betreft, ongehuwd de kerk in en sluit daar het huwelijk. Het huwelijk wordt dan ingezegend en niet het burgerlijk huwelijk.

Zie ook de brochure via de link op deze pagina.

Aanvragen van een huwelijk
In principe kunnen alleen mensen die binnen de grenzen van onze parochiekern wonen hun huwelijk sluiten in de H. Willibrordkerk.
Op zaterdag worden er geen huwelijken gesloten.
Als u in de H. Willibrordkerk wilt trouwen, verzoeken wij u hierover ruim een half jaar van tevoren met de pastores contact op te nemen. Dit omdat de voorbereiding veel tijd vraagt. Het is immers veel meer dan de voorbereiding van de huwelijksviering alleen.

Voor meer informatie of het aanmelden vult u het contactformulier in.