Tuinhuis

Het RK-geloof beleven vraagt in deze tijd meer dan een kerkzaal om de eucharistie te vieren.
Er is steeds meer behoefte aan ontmoeting en geloofsverdieping in kleinere groepen. De toenemende belangstelling voor de Alpha-cursussen voor volwassenen en de Gezinscatechese voor jonge gezinnen zijn hiervan enkele aansprekende voorbeelden. Maar daarnaast wil de parochiegemeenschap ook meer kunnen betekenen voor ouderen en alleenstaanden in de buurt door gelegenheid te bieden om elkaar te ontmoeten.
Ook de activiteiten van veel vrijwilligersgroepen, zoals de Eerste Heilige Communie- en de Vormselvoorbereiding, de Kinderwoorddienst en het koffiedrinken na de viering, vragen om meer faciliteiten en ruimte dan de pastorie van de H. Willibrordkerk kan bieden.
Tot slot, maar niet onbelangrijk, wil men ook rondom overlijden, uitvaart en begraven meer faciliteiten bieden zodat nabestaanden in een vertrouwde omgeving afscheid kunnen nemen door het realiseren van een opbaarruimte met familiekamer en gelegenheid tot condoleance.

Een al langer bestaand voornemen om naast het kerkgebouw een gebouw te realiseren waarin al deze activiteiten een plek kunnen krijgen, heeft nu concrete vormen aangenomen en kan waarschijnlijk in de komende jaren gerealiseerd gaan worden.
Gedacht wordt aan een losstaand paviljoen dat een verbinding krijgt met het kerkgebouw en de pastorie en dat, naast de genoemde voorzieningen, ook de broodnodige werk- en opslagruimte biedt. De werknaam voor dit bouwwerk is “Willibrord Tuinhuis’, maar suggesties voor een goede naam zijn van harte welkom.

Uiteraard zijn de energiekosten ook een belangrijk punt van aandacht. Momenteel wordt onderzocht of dit gebouw niet alleen zichzelf van energie kan voorzien, maar ook kan bijdragen aan de verwarming van het kerkgebouw door opslag van warmte uit zonne-energie. Doordat het nieuwe gebouw ook in de winter repetitieruimte gaat bieden aan het Gemengd Koor, het Dameskoor en de Schola Cantorum kan fors worden bespaard op de energiekosten die in de afgelopen jaren werden gemaakt om 3 avonden per week het kerkgebouw op te warmen.

De precieze invulling van de plannen staat nog in de kinderschoenen en alle inbreng is zeer welkom. Dus, spreken de plannen u aan en wilt u graag uw steentje bijdragen aan de realisatie hiervan, stuur dan een berichtje naar pastorie@willibrordoegstgeest.nl.
Ook kunt u via een ideeënbus achter in de H. Willibrordkerk of hier uw suggesties voor een goede invulling van de plannen kenbaar maken.