H. Doopsel

Wat is het Heilig Doopsel?

Jezus heeft tot de apostelen gezegd: “Gaat en maakt alle volken tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest” (Mt. 28,19).
Jezus zelf wees ons het teken aan, waardoor wij deelgenoot worden van zijn leven en opgenomen in het volk Gods, de gemeenschap van allen, die in hem geloven.
De doop geeft nieuw leven. Het is een geboorte, die ons tot kind maakt van de Vader.
De doop is bestemd voor een heel mensenleven, geeft een zending in dienst van gerechtigheid, vrede en heil voor allen en is ook bestemd voor het leven over de dood heen.
Zo is het doopsel een teken van hoop, want met Christus zullen wij delen in zijn Verrijzenis tot eeuwig leven. En eens zullen alle menselijke vergankelijkheid en geringheid wijken voor onvergankelijkheid en heerlijkheid, samen met Christus, door wie de opstanding der doden gekomen is (1 Kor.51,21 en 42-43).

Tijdens de Doop vieren we dat een mens wordt opgenomen in de gemeenschap van de Heilige Katholieke Kerk. De voorganger giet doopwater op het hoofd van de dopeling terwijl hij of zij de doopformule uitspreekt: “Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.” Na het doopsel mag men zich christen noemen en deelnemen aan de overige sacramenten.
Vlak na de doop maakt de voorganger een kruisteken op het voorhoofd van de dopeling met Chrisma, gewijde olie. Dit noemen we de zalving.

Hoe regelt u een doopplechtigheid?

In de H. Willibrordparochie zijn de doopvieringen op de eerste zondag van de maand.
In de maand daarvoor is er een gespreksavond over het H. Doopsel en de Kerk. Het is zeer gewenst dat beide ouders bij dit gesprek aanwezig zijn. Tijdens die avond wordt eveneens gesproken over de wens voor een gezamenlijke viering of een eigen viering.
Volwassenen die het H. Doopsel en het H. Vormsel willen ontvangen (of alleen het H. Vormsel als de betrokkene al in een protestantse kerkgemeenschap is gedoopt) krijgen een eigen gespreksserie. Hun verzoek wordt aan de Bisschop van Rotterdam voorgelegd.
Een afspraak maken voor een doopsel kan door te bellen met de pastorie op ma/di/do tussen 9.00 en 12.00 uur, tel. 071-5175304 of door het contactformulier in te vullen.